Dette forkynner vi....                                                      26/1-19

Vi opplever fortsatt en del litt merkelig forkynnelse fra mange kristne talerstoler og mye sang og musikk som med fordel kunne ha vært både  annerledes og av et langt lavere lydnivå.

En herværende menighet fikk klage fra naboene for at lydnivået var til stor sjenanse for folk som bodde rundt. Etter et møte ble det enighet om å isolere bygget bedre slik at ikke naboene skulle lide. Hvis man tenkte litt enklere kunne en jo bare skru ned litt på volumknappen og så var alt i orden. Tenk så enkelt noen ganger ting kan gjøres for blant annet å tilfredsstille naboer. For dette hadde kun med lyd å gjøre og ikke med sangens betydning ei heller med den forkynnelse som gikk ut derfra.

Vi har nå fått en ny regjering etter lange forhandlinger. Ja det skal noe til forat 4 ulike partier skal kunne enes om en felles politikk. Hvert parti har sine fanesaker som de ønsker å få mest mulig gjennomslag i den daglige driften av Norge. Her må det kompromisses i stor grad for å komme til en enighet.

I Guds rike er det annerledes. Her er det ingen som har særønsker eller særkrav, vi er alle underlagt Han som er hodet for menigheteen - Jesus Kristus, Hans rettesnor finner vi på Bibelens blader. I Guds rike og i den kristne menighet er det ikke min eller noen andres menig som er avgjørende. Vi må gå til Skriften å se hva som står der. Her finner vi svar på de aller fleste spørsmål. Når vi i bønn og bibellesning søker Herren av et ærlig hjerte så er jeg ganske sikker på at også du vil få svar på dine spørsmål. Det er selvfølgelig ikke å underslå at det er godt å samtale med andre brødre og søstre for også å få klarhet i spørsmål en har. Noen har større åpenbaring i orden en vi andre har og ikke minst i livets erfaringer kan vi finne gode løsninger på spørsmål og problemer som vil dukke opp.

Her er fellesskapet en av grunnpilarene i Guds rike. I apostlenes Gjereninger kap. 2 v. 42 står det noe: Og de holdt trolig fast ved: Apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.

Bibelens lære er viktig, men den må forkynnes i kjærlighet og ikke for å dømme noen. Jesus sier Jeg dømmer ingen, men det ord som jeg har talt skal dømme dere på den ytterste dag. Derfor er det viktig for den enkelte å holde seg etter Bibelens ord. Jeg skal ikke underslå det at det til tider og i enkelte situasjoner er og kan være vanskelig, men Jesus sa før han reiste til Himmelen at han vil ikke etterlate oss farløse, men han skulle sende oss Den Hellige Ånd som skulle veilede oss til hele sannheten. Han sier videre at Den Hellige Ånd skulle ta av det som var fra Gud og Jesus og gi til til oss. Kan vi få noen bedre læremester. Derfor er det så viktig som også Paulus i sine brever fremhever: Bli fylt av Ånden, Få en rikelig åndelig utrustning så vi kan stå oss imot den ondes angrep og brennende piler som han mer enn gjerne sender til oss og i oss. Men våre løfter er sterkere Vi har fått mulighet til å STÅ etter å ha overvunnet alt. Vi har fått bud om seier i Jesu navn.

Samfunnet med de hellige er også et viktig moment i å bli bevart åndelig varm. Du vet når det er kalt og det er flere sammen så er det godt å stå tett sammen, da holder en mere på varmen, slik er det også i den åndelige verden. Åndelig fellesskap bygger opp vår ånd. Vi vet også at fellesskap med vanlige venner også er godt å ha. Enda mer er det viktig å ha åndelige venner som vi kan bygge hverandre opp med og på.

Brødsbrytelsen, ja også den er en del av grunnpilarene. Her kan en sette seg ned (eller stå) innfor Herrens åsyn. Vi minnes Jesu død på korset, hans piner og plager, hans død men også hans oppstandelse og så kan vi tenke: Alt dette gjorde Han for meg. Sangeren sier så fint: For meg brast Hans elskede hjerte og tenk det var allting for meg. Hele frelsesverket var for den enkelte - også for meg.

Bønn , det er sagt at det er den krisnes åndedrett. Da skjønner en hvor viktig det er å be. Uten å puste lever en ikke lenge, derfor er bønn viktig. Personlige bønner og takksigelser er viktig og så er det viktig å kom samme å be i fellesskap. Be for laandet vårt, be for storting og regjering. be for kongehuset, våre familier og oss selv at Herren får lede oss slik Han vil. Det er ikke altid det enkleste og letteste å la seg lede av Herren, men i det lange løp er dette det aller beste. Det er det mange som kan vitne om.

 

Når en lever nære Herren vil en også få opplevelser som en gjerne vil fortelle for andre. Her kommer vitnesbyrdet inn som en frisk pust fra Himmelen. Men her er det ikke om å gjøre å få fortalt hvor langt nede du har vært før du ble frelst, elle alle dine meritter som du har gjort, det som er viktig å få fortalt er hva Jesus har gjort for deg etter at du ble frelst. Forvandlingen i Kristus og det nye livet som Jesus kom for å gi oss, ja i overflod av liv. Deet gir oss seier over kjødelige lyster og begjæringer og over all fiendens velde. - Hvilken seier vi er tenkt til!

 

Det er mange grunner til igjen å lese Ap.Gj. 2,42 og forsøke så langt som mulig å leve der.

Gud velsigne deg rikelig.

 

-mangs- 26/1-19

 

 

Hva vi forkynner...

Denne høst vil vi intensivere Bibelsk forkynnelse i våre samlinger med at vi vil arrangere 2 slike samlinger.

Vi starter  10 - 14 oktober med den første helgen med inspirasjon til bønn og vekkelse. Uten bønn - ingen vekkelse. Det har tidene før oss gitt klart svar på. Derfor vil vi denne gang intensivere noe i bønnevegen. Samtidig blir det rik forkynnelse, bibeltimer og vekkelsesmøter. Vi har disse gangene knyttet oss sammen med flere forkynnere som vi gleder oss til å høre, og som vil inspirere oss til videre tjeneste i Guds rike på jord.

Den neste samling som er 15 - 18 november er også ganske spennende. her kommer det enda flere nye forkynnere til oss som ikke har vært her før. De er også yngre så vi håper å få senket gjennomsnittsalderen noe. Men fremfor alt. Vi ber om at Herrens velsignelse og inspirasjon skal prege oss alle slik at det blir resultater, Mennesker blir frelst, satt i frihet åndelig og også helbredet fra sine sykdommer. Det er dette Bibelen forteller oss og vi vil forkynne det med stor iver og glede.

Gud velsigne deg og velkommen til Gavelstad Gjestegård hvor Evangelisk Misjon har sitt tilhold.

 Mangs Netskar   

16.09.18

 

Bibelens budskap til vår tid.

Vi forkynner dette fortsatt her på Gavelstad Gjestegård. Vi sørger for å ha forkynnere som holder Guds ord høyt og som er villig til å forkynne det uten å legge noe til eller trekke noe fra. Det er det vi ønsker å presentere i våre møter.

Vi hadde rike dager før Påske med mange forskjellige forkynnere som delte ordet med oss i en og samme retning. Det er det det blir når Guds ord får den rette plassen i forkynnelsen. Da blir det ingen kollisjoner i Åndeverden.

Det oppleves at mange har sine spesialiteter som de fokuserer på, da er det lett at Guds ord tapere sin kraft og blir bare en historie eller en læresetning. Det må være åndens inspirasjon og Den Hellige Ånds salvelse som bringer budskapet fra hjerte og til hjerte. Det som ikke treffer vår ånd får ingen åndelig frukt i våre liv. 

Vi må sørge for at vår åndelige status er i samsvar med Den Hellig Ånd. Det er da det skjer noe med oss og gjennom oss.

Nå om dagen har vi Bibeldagere med Roy S Johansen - metodistpastor, en herlig broder - fri og uhøytidelig som har et klart evangelisk budskap å bringe. Det har vært uttolig inspirerende og utfordrene å lytte til hans forkynnelse og undervisning. Golgatas betydning, Hva vi har i Jesus, Lede menneskere til Jesus og ikke til predikanter, Å eie Guds tro - og ikke streve i egen kraft.

Jeg har hørt så mye undervisning tidligere at jeg synes det har gått inflasjon i ordet - undervisning. Her har vi fått det fremlagt på en helt spesiell måte som vi er svært takknemlig for. Serien avsluttes fredag førstkommende.

Vi takker Herren for at det er noen som forkynner et levende budskap som også er et Bibelsk budskap.

Gud velsigne dere alle

 

Mangs Netskar 11.04.18

 

Hva forkynner vi.....

Uka/helgen 16-20 mars 2016 nærmer seg med raske skritt. Vi er ydmykt begeistret over interessen. Ikke noen gang før har det vært fullbooket så tidlig i prosessen som nå. Alle rom er opptatt, men vi har vært greie med de som ønsker enkeltrom og det har de fått.

Den store interessen viser at dette "opplegget" er viktig og nødvendig. Vi må igjen og igjen poengtere og forkynne Bibelens budskap til også vår tid og generasjon må forkynnes -både til vår og etterfølgende generasjoner  klart slik at det blir tatt de riktige valgene. Det står at Guds ord er kraftig - det trenger igjennom og dømmer. Ordet dømmer  - ikke vi.

Det vi kan tilby i denne langhelgen er dagsbesøk for de som bor i nærheter. Fra Oslo er det jo kun ca 100 km. på flotte veier langs E 18 og RV 32. Andre byer og steder er jo langt nærmere. Ta deg tid til å komme sammen med Guds folk og la deg inspirere til et liv nærmere Herren.

 

Hva Forkynner vi.................

Det har i lengere tid ligget meg spesielt på hjertet det som vi også har som undertekst på våre samlinger med Evangelisk Misjon som lyder: Med Bibelens budskap til vår tid.

Det har i den senere tid vokst frem bevegelser som vil modernisere Bibelen. Vi finne noe i nye oversettelser og mye i forkynnelsen. Vi kan for eksempel ta hvordan Den norske Kirke har utvannet evangeliet. De som nå er  iferd med å godta, ja ikke bare det men også skal velsigne det som Bibelen taler om som Synd. Det er skremmende. 

Men det er dessverre ikke bare i Den norske Kirke at dette skjer. Det er utglidninger i forkynnelsen i mange andre kirkesamfunn og menigheter som ikke var tenkelig i tidligere tider i min levetid. Derfor ligger dette meg på hjertet. Det er Bibelen som er vår høyeste autoritet. Den må gi oss svaret når vi står ved veiskiller - og det gjør den. 

Det skal være "lavterskeltilbud" i våre menigheter, hvor Bibelen blir gjort til underholdning, man leker kristendom. Det fører ikke til frelse for noen. Det står: Evangeliet er en Guds kraft til Frelse For hver den som tror. Det finnes en kraft i evangeliet og det er Den Hellige Ånd. Det er denne kraften vi må forkynne og formidle i våre samlinger.

Jeg takke Gud for de mulighetene som vi har hatt her på Gavelstad Gjestegård til å formidle Bibelens Budskap i disse snart 7 årene vi har vært her og viktigheten er bare blitt større og større etter som frafallet har blitt mer og mer åpenbart.

Her har vi en mulighet - vi som ser dette å kunne stå sammen om dette budskap. Jeg vet det er mange som er på denne linjen og som ser utviklingen. Noen synes tiden har gått fra dem - årene har gått. Men la meg si deg, det er ikke for sent å stå sammen med de som vil hevde at Bibelsen budskap er like aktuelt i dag som tidligere. Det er mange som føler nesten ensomheten når de vil fremheve Bibelen som rettesnor. Men kom her til Gavelstad og så får du se at det er mange som deg som ønsker å formidle Bibelens budskap.  

Fra alle leirer er dere hjertelig velkommen og vi vil be til Herren og selv vil vi gjøre vårt beste for at det skal bli minnerike dager.

Se programmet under Møteprogrammer her på internettsiden.

Gud velsigne deg.

Mangs Netskar.

01.03.2016

 

Hvor er Gud i vår nasjon.

Vi har akurat nå feiret 17 mai og 200 års jubileum for vær grunnlov. Det har blitt sunget, Ja vi elsker dette landet.. I de følgende versene er Guds navn nevnt med stor respekt. Vi feirer med stor stas og prakt. Det er lagt ned utrolig mye arbeid i forberedelsene for de forskjellige arrangementene. Eidsvollbygningen er restaurert for mange millioner og takk for det. Vi vil gjerne bevare vår historie. Men historien om hva Gud og Jesus har betydd for dette landet den gang er det de ferreste som tenker på. Det er Grunnloven som skal feires.

 

Er det noen som tør eller vil tenke hvordan Grunnloven ville ha sett ut dersom det bare var det humanistiske synet som skulle ha vært rettesnoren. Vårt lovverk må være forankret i et punkt som vi må forholde oss til. Eidsvolls menn hadde med seg Bibelen som de mente var det sikreste de kunne bygge landet vårt på.

Så kan vi si noe om både Jødeparagrafen og Jesuittene som ikke fikk være borgere av Norge. Jødeparagrafen var klart en feilvurdering. Når det gjelder jesuittene, var det nok noe annerledes. De gikk ikke av vegen for å ta livet av noen for å fremme sin sak. Har disse samme menn voknet opp i dag ville de kanskje ha stillt det samme spørsmålet når det gjelder ekstreme muslimer. Disse som ikke går av veien for å ta livet av annerledes tenkende menneskerslik Jesuittene den gang. Men disse så faren ved at kristendommen skulle lide under andres tenkende mennesker.  

Den humanistiske grunnvoll er svært bevegelig, synet har ingen stabil grunnvoll å bygge på. Det beveger seg etter trenden i tiden. Det som var riktig i dag er ikke sikkert det er riktig i morgen.

I dagens samfunn gjøres det daglige fremstøt for å fjerne kristendommen og Jesus fra det offentlige rom. Vi skal være så forsiktige og forståelsesfull for alle andre meninger - men bare ikke for kristendommen og Jesus. Den må holdes nede. Vi tåler ikke et 14 mm kors hengende på halsen til en nyhetsoppleser, Men vi tåler burkaer, Hijab og andre plagg fra andre religioner. Disse må få fritt spillerom i vårt samfunn. Hvor langt har vi kommet i forståelsen for andre. Men vår egen tradisjon den skal vi kvele så fort som mulig.

Hva galt har levende kristendom gjort vårt samfunn?

Hva galt gjorde Hans Nilsen Hauge da han reiste rundt i Norge på den mørke tidne i landet og forkynte Bibelens ord samtidig som han var med og bygde landet vårt.

La oss få kristendommen og Jesus tilbake i vårt samfunn. La oss få Bibelens mønster frem så langt som det er mulig. Det vil være den største feiringen vi noensinne kan gjøre.

18.05.2014 

Mangs

 

Våre Åndelige og moralske frihet er under stort press.

Dagens debatt om reservasjonsretten for leger til å henvise til abort er et nytt kapittel i vår begrensning i samvittighetsspørsmål og vår frihet til å ha egne meninger og syn på forskjellige problemstillinger.

Vår Grunnlov som nå er 200 år i år har mistet mye av den bærende kraft som det ble tuftet på for 200 år siden. Bibelen og dens ord var grunnleggende sannheter som ble behørlig tatt med i utformingen og som i disse årene har vært bærende krefter i vært samfunn. Nå blir det etter hver fjernet det meste  som lukter av kristendom. Vi skal være et nøytralt samfunn. Hvordan skal det virke, det skulle ha vært intresant å vite.

Ingen er nøytral. Vi er enten for eller imot ting eller forordninger. Det er hele saken. Her har vi kristne en stor oppgave å utføre. Ikke i første omgang å bare protestere mot systemer, men ennu mere i å være fyllt av Den Hellige Ånd, det er først her vi virkelig blir en maktfaktor både i menigheter og i samfunnet forøvrig. Dette er mitt høyeste bønneemne. BLI FYLT AV ÅNDEN.  Denne fylde retter opp så meget. Når vi lar Bibelen og Ånden få det avgjørende ordet i våre liv, da blir vi en maktfaktor som kan gi oss uanede muligheter.

Jeg tror fortsatt dette er den eneste veien å gå. Denne vei gikk generasjoner før oss og fikk oppleve Herrens store og mektige gjerninger manifester i blant seg. Det er mange som roper på nye metoder og nye systemer. Vi har fått så mye mer kunnskap og tekniske hjelpemidler som vi må benytte oss av. Det skal vi ikke forakte, men vi må huske at menneskehjertene er de samme som før, her har det ikke skjedd store forandringer. Det er disse vi må nå og det når vi kun ved Den Hellige ånds gjerning. Å få formidlet dette så det griper dypet i mennesket. Da blir det forandring. 

Det er denne sannhet som har grepet meg og som har gjort at jeg har satset alt på å samle mennesker til inspirasjon og gi mulighet til å oppleve mere av denne kraften - Derfor kjøpte jeg Gavelstad Gjestegård og på disse snart 5 årene har vi sett mange mennesker bli forvandlet og fornyet i sin ånd. Men vi vet det er mere land å innta. Mere salvelse av Den Hellige Ånd og mere inspirsjon og hente ut ifra Guds ord. 

Bli også du en bærer av dette. Gud velsigne deg og dine.

Mangs Netskar 9.02.14.

 

Vår Frihet til egne meninger.

For over et år siden hadde jeg en artikkel i avisen Dagen om friheten for leger til å følge sin egen samvitttighet og overbevisning.  (se nedenfor)

Nå i disse dager har den norske legeforening tatt til ordet for at det må være tillatt å ha en egen overbevisning og en samvittighet når det gjelder bl.a henvisning til abort. Jeg trodde kanskje at den nye helseministeren kunne besinne seg og følge noen etiske prinsipper, men her ble skuffelsen total. Igjen blir det pressisert at det er ikke noe rom for egen samvittighet i vårt samfunn.  Jonas Gard Støre og hele vår regjering synes ikke det er noe problem å diktere mennesker som bærer viktige samfunnsnsvar og som gjør en fantastisk innsats for menneskers helse, for i neste øyeblikk komandere dem til å utføre handlinger som både er uetiske og for ikke å snakke om umoralske. Det er ikke forenetlig med legeetikk å ta liv. Det vet allle. De har forpliktet seg til å redde liv så langt som det er mulig og står i deres makt og det blir selvfølgelig gjort. Det ser vi daglig.

Men arogansen fra det politiske liv er like hardt. Du skal - ellers har du ikke noe her å gjøre.

Vi håper at det er andre som vinner valget til høsten - noen som har sansen for den enkeltes frihet og samvittighet - Det er dette vi mangler nå.

 

Guds Rike - et rike som ikke er av denne verden:

Jesus sier: Mitt rike er ikke av denne verden. Var det av denne verden så ville mine tjenere ha stridt for meg.   Vi som har sagt ja til Jesus og blitt født på ny, til et levende håp. vi har kommet inn i et annet rike med våre liv. Jesus sier i et annet tilfelle Guds rike er inne i dere. Vi er kommet inn i en tilstand som gir oss helt andre muligheter og et annet håp. Gud er evig - derfor er Hans rike er evig rike som ikke skal forgå.

Mange spør også i dag - som Nikodemus gjorde til Jesus - hvordan kan dette skje. Jesus sier det helt klart til Nikodemus - Du må bli født på ny. Du må si et avgjort ja til Jesus - be om at Jesus og Den Hellige ånd flytter inn i ditt indre. Når dette får gjøre sin gjerning i deg, blir det "gamle livet" som du har levd uten Jesus ikke for å regne for noe. Riktig nok er det gleder og morro i denne verden - det er nesten så det ikke tenkes på hvordan avslutningen på vår liv skal bli.

Alle vet vi at livet her på jorden har en ende. Men hva med evigheten? Dør jeg når jeg dør og det hele er over - eller finnes det noe liv etter dette livet? Bibelen gir oss klare svar. Det er snakk om en Himmel å vinne og et Helvete og unnfly. Derfor må det være noe etter dette livet som ikke tar slutt. Vi som leser vår Bibel og vil tro på den, ser ganske fort hva som ligger forran oss. Det er en evighet sammen med Gud og Jesus som alle som vil han få oppleve og det er en fortapelse for de som ikke vil. Her kommer vår frie vilje til å bestemme.

Jeg vil, sa den fortapte sønn da han satt og spiste grisemat i et fremmed land. Jeg vil stå opp å gå hjem til min far og spørre om jeg kan få være som en av hans tjenere, for de har det langt bedre enn jeg har det her. Vet du hva han fikk når han kom hjem? Hans far stod og speidet etter han og mens sønnen ennu var langt borte løp Han han i møte og det ble gjestebud på stedet med en gang. Kanskje noen føler seg langt borte fra Gud og Jesus. Jeg har i den senere tid møtt mange mennesker som en gang var med i Guds forsamling eller menighet, men omstendigheter har gjort det at de har gitt opp. Skuffet kanskje både på seg selv og andre mennesker og så gir man opp.

Jeg har en hilsen til deg i dag. Åpne deg for Guds rike igjen. Det kan du få del i når du ber Jesus flytte inn i ditt hjerte. Sier ja til Han som har båret alle dine synder opp på korsets tre. Han ropte ut "Det er fullbragt" Det betyr at alt er ferdig. Vi kan av bare nåde og uten noen egengjerning - ta imot tilbudet og så blir vi frelst.  Vi blir født på ny.

Hvis dette er ukjente tanker og ord vil jeg bare si det så enkelt jeg kan. Når Guds Ånd eller Den Hellige Ånd flytter inn i oss Da er vi blitt en ny skapning - vi er evighetsvandre på veg til Himmelen. Tenk over dette og ta en avgjørelse - gjerne idag - Ingen vet hvor lenge vi får leve. Derfor er det viktig å ha et ordnet forhold til Jesus og Gud. Da eer vi trygg selv om uforutsakte ting skulle skje oss. Vi er i Herrens hender - sier sangeren og det er sant. Gud Velsigne deg.

24.09-12

 

Hvor er friheten til å ha en egen mening??

(Artikkel i Dagen)

Snu i tide – statsråd.

 

Det er med stor interesse jeg har fulgt debatten om legenes rett til samvittighetfrihet i forbindelse med henvisning til abort. Jeg har også lest artikkelen til Harald Ramm Salbu som på en ydmyk og enkel måte ber om forståelse for sitt syn.

Den aroganse som de styrende viser ovenfor menneskers samvittighet synes nå å være komplett. Det har nå blitt slik at dersom jeg ikke mener det samme som regjeringen så sørger den for at det blir en lov som bestemmer at jeg skal mene det samme og gjøre det samme. Hvis ikke så er jeg en lovbryter, da er det over og ut med meg. Er dette frukten av statsministerens ord om mer frihet og mer demokrati? Er vi blitt så firkantet at det ikke er mulig å ha egne meninger eller eget syn på ting – også på abort. Kan Statsråden fortelle hvorfor det på andre områder er mulig å henvise til spesialister og hvorfor dette ikke er mulig når det gjelder abortspørsmålet. Vi som ikke er tillhenger til fri abort blir sett på som gammeldagse mørkemenn eller kvinner. Vi som vil verne om det ufødte liv blir ikke helt akseptert og trodd. Når nåværende abortlov tråtte i kraft var det forbudt offentlig å gi råd om alternativ til abort. Disse som drev med dette, fikk neste ikke lov til å reklamere for det og måtte koste det av egen lomme. Det regjeringen gjør nå er bare å forsterke disse lover og regler og bagatelliserer de stilltiende mulighetene som har vært til nå. Ligner ikke dette lovverk i stater som vi helst ikke vil sammenligne oss med ? 

Når jeg også hørte representanten fra Høyre sine uttalelser så skjønner vi at det blir ingen forandring på dette området om det skulle bli en borgelig regjering ved neste valg. Dette er noe som har skuffet meg aller mest. Det kunne vært betimelig å spørre Erna Solberg om begrensning av valgfrihet og samvittighet er blitt den nye Høyrepolitikk,

 

Det at jeg og min nå avdøde hustru valgte å ta imot de barna vi fikk, selv om det kanskje ble vel mange, så har det i alle fall tilført samfunnet 6 nye skattebetalere. Skulle ikke dette være en stor politisk sak også for venstresiden i norsk politikk å sørge for flere skattebetalere - disse som er så opptatt av å få fordelt det andre har opparbeidet? Hvem tenker på dette? Det er ganske sikkert at eldrebølgen ikke ville fått slike utslag dersom vi har tatt mer vare på det ufødte liv og sørget for at de har fått gode oppvekstvilkår og at familier har fått hjelp i en fase av livet som er svært viktig. Dette ville vært samfunnsnyttig og vel anvendte penger. Så snu i tide stadsråd, sørg for at mennesker får lov til å ha en egen samvittighet og la de få utføre sitt utrolige dyktige arbeid som vi trenger.

 21,02,2012

Mangs Netskar